TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT KỸ THUẬT (hố thang)
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU MUA
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG THƯ KÝ BẢO TRÌ
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận